Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en The Next Sentence gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van The Next Sentence zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden The Next Sentence eerst nadat deze door The Next Sentence zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van The Next Sentence wettelijk geldende BTW tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief of e-mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Next Sentence aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Next Sentence pas nadat deze schriftelijk door The Next Sentence zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient opdrachtgever The Next Sentence hiervan op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient opdrachtgever mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.


Artikel 2: Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoering van de opdracht

The Next Sentence zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal The Next Sentence de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door The Next Sentence mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Onjuiste gegevens

The Next Sentence is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat The Next Sentence het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is. 

2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht The Next Sentence volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal The Next Sentence de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controlen en goed te keuren. Op verzoek van The Next Sentence dient de opdrachtgever een goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per e-mail, sms of WhatsApp geldt ook als schriftelijk.

2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in de opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen met betrekking tot alle aspecten van de opdracht.

2.7 Leveringstermijn

Een door The Next Sentence opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. The Next Sentence is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van The Next Sentence.

2.9 Risico van opslag informatie

The Next Sentence is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij The Next Sentence of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens het vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan The Next Sentence te worden medegedeeld.


Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan The Next Sentence, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend The Next Sentence daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octooirechten, merkrechten, tekeningen of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van The Next Sentence. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Credits

Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (en uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van The Next Sentence duidelijk te vermelden.

3.4 Naamsvermelding

The Next Sentence is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

3.5 Eigendom bij The Next Sentence

De in het kader van de opdracht door The Next Sentence tot stand gebrachte ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van The Next Sentence, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden. 


Artikel 4: Gebruik en licentie 

4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer een opdrachtgever volledig voldoet aan de verplichtingen ingevolge de overeenkomst met The Next Sentence, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal die in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto's en composities.

4.3 Eigen promotie

The Next Sentence heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.


Artikel 5: Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die The Next Sentence voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

Indien tussen The Next Sentence en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door The Next Sentence verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door The Next Sentence gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien The Next Sentence door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens The Next Sentence onontbeerlijk zijn, zal The Next Sentence dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodige geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is The Next Sentence gerechtigd de werkzaamheden te staken af te rekenen. 

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft The Next Sentence na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat The Next Sentence enig recht verliest.


Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij abonnementen dient het maandbedrag bij vooruitbetalingen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door The Next Sentence nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever een rente verschuldigd van één procent per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer The Next Sentence evenwel aantoont dat The Next Sentence ter inning van de vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn. 

6.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

6.3 Periodieke betalingen

The Next Sentence heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is The Next Sentence gerechtigd al de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.


Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Bij voortijdig opzeggen van abonnementen is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een afkoopsom welke gelijk is aan de som van de resterende maandbedragen van de overeengekomen abonnementstermijn.

7.2 Ontbinding overeenkomst door The Next Sentence

Indien de overeenkomst door The Next Sentence wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van The Next Sentence redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoelt in art. 7.1 en art. 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door The Next Sentence op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 


Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

The Next Sentence garandeert dat het geleverde door The Next Sentence is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwarring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart The Next Sentence of door The Next Sentence bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart The Next Sentence voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid 

The Next Sentence kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperking aansprakelijkheid 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van The Next Sentence, is de aansprakelijkheid van The Next Sentence voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium. 

9.3 Verval aansprakelijkheid 

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen 

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens onder opdrachtgever te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch The Next Sentence jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met The Next Sentence gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van de gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen The Next Sentence en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen The Next Sentence en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Next Sentence is gevestigd.